Uw tuin, onze zorg !

 

Behoudens bijzondere en tegenstrijdige overeenkomst door de aannemer bevestigd, worden al onze verkopen gesloten geacht aan onze algemene voorwaarden hieronder vermeld:

 1. Bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en/of bestelbon zal de opdrachtgever een voorschot aan de aannemer betalen van 30% van de geraamde aannemingsprijs voor aanvang van de werken, 30% halverwege de werken en de resterende 40% bij het einde van de werken.
 2. Om ontvankelijk te zijn moeten alle bezwaren de aannemer per aangetekend schrijven bereiken binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de datum van levering.
 3. Offertes – afsluiten van koop. De aannemer is slechts gebonden door zijn offertes wanneer de opdrachtgever of zijn mandataris het bestek of bestelformulier getekend voor akkoord aan de aannemer heeft opgestuurd of wanneer de aannemer schriftelijk zijn bestelling heeft aanvaard. De telefonische en telegrafische bestellingen worden, zoals de mondelinge bestellingen, uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
 4. Alle facturen zijn betaalbaar te Denderhoutem, op 30 dagen netto, tenzij er een andere overeenkomst bestaat en deze op de factuur vermeld is. De facturen zijn rechtstreeks betaalbaar aan de aannemer of bij de aannemer zijn bank. Bij eventuele betwistingen aangaande de factuurbedragen, de uitvoering der werken, alsmede eventuele vorderingen tot schadeloosstellingen zijn enkel het Vredegerecht te Ninove en de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost- Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd, al naar gelang het geval. Enkel het Belgisch recht zal hierop van toepassing zijn.
 5. De facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar, minstens zal de handelsinterest worden toegepast overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2008 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval van niet- betaling zal bovendien een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 75 euro verschuldigd zijn, minstens zal de wettelijke forfait worden toegepast overeenkomstig artikel 6 van voormelde wet van 2 augustus 2002”.
 6. Eventuele prijsverhogingen die het gevolg zijn van een stijging van BTW, de stijging van de prijs der materialen, of ten gevolge van om het even welke reden, die niet gekend was bij het vaststellen van de prijzen n.a.v. het opstellen van de aannemingsovereenkomst, zullen achteraf afzonderlijk gefactureerd worden en dienen na afwerking door de opdrachtgever betaald te worden. Hetzelfde geldt voor bijwerkingen die worden besteld n.a.v. of tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Deze zullen eveneens afzonderlijk gefactureerd worden.
 7. Bij levering en plaatsing blijven alle goederen eigendom van de aannemer tot wanneer deze integraal betaald worden. Indien deze niet betaald zijn binnen de termijn van drie maanden, behoudt de aannemer zicht het recht om alle plaatsingen ten laste van de opdrachtgever uit te breken en de geplaatste materialen te recupereren.
 8. De kostprijs n.a.v. beschadigingen of vernieuwingen van de ondergrondse kabels of buizen die minder dan 60 cm diep liggen vallen integraal ten laste van de opdrachtgever. De aannemer kan hiervoor geenszins verantwoordelijk gesteld worden.
 9. Ingeval van verbreking van de aannemingsovereenkomst zal de opdrachtgever een schadevergoeding van 30 % van de aannemingsprijs dienen te betalen ten titele van forfaitaire schadevergoeding. Ingeval de verbreking het gevolg is van wanprestatie in hoofde van de aannemer zal de opdrachtgever een schadevergoeding kunnen vorderen volgens het gemeen recht.
 10. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van de aannemer een kopij voorleggen van de aangevraagde bouwvergunning, die vereist is n.a.v. de uitvoering der werken.
 11. Bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en/of bestelbon zal de opdrachtgever een voorschot aan de aannemer betalen van 20% van de geraamde aannemingsprijs, rekening houdend met de voor de kwestieuze werf aan te kopen materialen en grondstoffen.
 12. De aannemer is niet verantwoordelijk voor gebreken of kleurverschillen die zich voordoen bij natuursteen.
 13. De levertermijnen voorzien op bestelbon, bestekken, enz. zijn slechts als aanduiding opgegeven. De opdrachtgever kan in geen geval de niet-naleving van de vooropgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst te eisen.
 14. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of bevuiling van de door haar uitgevoerde werken, welke worden berokkend door derden of door andere aannemers of vaklui die niet werken in onderneming voor de aannemer.
 15. Bij het afsluiten van de aannemingsovereenkomst en/of bestelbon verklaart de opdrachtgever zich akkoord met het feit dat tijdens en na de afwerking beelden (foto’s, camerabeelden) kunnen worden gemaakt, dewelke door Tuinen Tom Vandermaeten kunnen aangewend worden voor commerciële doeleinden en verspreid worden via de website, facebook of instagram van Tuinen Tom Vandermaeten. In het geval geïndividualiseerde beelden van de opdrachtgever worden gemaakt, heeft deze steeds het recht deze beelden te raadplegen, zich te verzetten tegen het gebruik en de verspreiding ervan voor commerciële doeleinden.